KOMORNIK SĄDOWY EWA CIEPIELA

Komornik Sądowy przy Sądzie rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim

Kancelaria Komornicza nr VI w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. Żabia 34, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Komornik Sądowy Ewa Ciepiela

Informacje

Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Ewy Ciepieli obejmuje swoim działaniem miasto Ostrowiec Świętokrzyski oraz gminy Bałtów, Bodzechów, Kunów, Nowa Słupia, Waśniów.

Dokonując wyboru wierzyciel składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika (art. 10 ust. 3 ww. ustawy). W sprawach alimentacyjnych, nawet wtedy gdy dłużnik nie zamieszkuje na terenie województwa małopolskiego lub świętokrzyskiego, wniosek o wszczęcie egzekucji można zgłosić do komornika sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela.

Celem szybkiego i sprawnego ustalenia poszczególnych składników majątkowych dłużnika kancelaria korzysta z Platformy Usług Elektronicznych ZUS, Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, bazy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, systemu Elektroniczne Księgi Wieczyste oraz systemu Ognivo. Wdrożenie systemu Komornik Online umożliwia wierzycielowi bieżący wgląd w czynności dokonane w sprawach prowadzonych z jego wniosku.

Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.

Ewa Ciepiela

Komornik Sądowy

w Ostrowcu Świętokrzyskim

Godziny pracy kancelarii poniedziałek - piątek

od 8:00 - 15:00

Godziny przyjęć interesantów

w poniedziałek od 10:00 - 14:00

Rachunek bankowy:

21 1600 1462 1800 9514 6000 0003

BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna

Komornik Sądowy Ewa Ciepiela

Wykorzystywane sytemy elektroniczne

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) to system elektroniczny, który gromadzi dane o wszystkich przedsiębiorcach prowadzących działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej.

Ognivo to unikalne na polskim rynku rozwiązanie, które od lat umożliwia bezpieczną i szybką komunikację w formie elektronicznej pomiędzy bankami oraz pomiędzy bankami a innymi podmiotami uprawnionymi do uzyskiwania informacji o klientach banków.>

Pue Zus Komornik może dowiedzieć się o miejscu pracy dłużnika od ZUS-u, wysyłając wniosek o informację. Zakład Ubezpieczeń Społecznych posiada informacje o wpłatach ubezpieczeniowych legalnie zatrudnionych pracowników, i jest prawnie zobowiązany do udzielenia ich komornikowi.

EPU Elektroniczne postępowanie upominawcze umożliwia składanie przez internet elektronicznych wniosków o wszczęcie egzekucji do komornika. EPU umożliwia komornikowy wyegzekować Twoje wierzytelności za pomocą systemu teleinformatycznego, a Ty by złożyć wniosek egzekucyjny nie będziesz musiał wychodzić z domu. Aby złożyć taki wniosek należy uzyskać elektroniczny tytuł wykonawczy.

CEPiK Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców. W celu ustalenia czy dłużnik jest właścicielem pojazdu mechanicznego, komornik sądowy może wystąpić do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o udostępnienie danych lub informacji z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

EKW – Elektroniczne księgi wieczyste – system służący do poszukiwania nieruchomości dłużników na terenie całego kraju. System umożliwia elektroniczną wymianę informacji pomiędzy komornikiem sądowym a księgami wieczystymi, dotyczącą poszukiwania nieruchomości dłużników przy pomocy powyższej aplikacji.

Komornik Sądowy Ewa Ciepiela

Obszar działania Komornika Sądowego

Obszarem działania Komornika Sądowego Ewy Ciepieli jest właściwość terytorialna Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim – właściwość według kpc.

Miasto: Ostrowiec Świętokrzyski

Gminy: Bałtów, Bodzechów, Kunów, Nowa Słupia, Waśniów.

Komornik Sądowy Ewa Ciepiela

Pobierz wniosek

Wnioski do pobrania Wniosek egzekucyjny powinien być wypełniony czytelnie (najlepiej pismem drukowanym lub na komputerze) oraz podpisany. Należy podać jak najwięcej danych identyfikacyjnych dotyczących dłużnika (seria i nr dowodu osobistego, PESEL, REGON, NIP) oraz nr konta bankowego, na które należy przekazywać wyegzekwowane należności. Do wniosku należy dołączyć oryginał tytułu wykonawczego czyli tytuł egzekucyjny (np. nakaz zapłaty, wyrok, postanowienie sądu) zaopatrzony w klauzulę wykonalności. W razie jakikolwiek wątpliwości proszę kontaktować się z kancelarią

Wniosek o wszczęcie egzekucji (formularz urzędowy)
Wniosek o wszczęcie egzgzekucji
Wnisoek o wszczęscie egzekucji (alimenty)
Wniosek o ściagniecie podwyższonych alimentów
Wykaz majątku
Wykaz majątku 1

Komornik Sądowy Ewa Ciepiela

Licytacje

Licytacje nieruchomości

Aktualnie - brak licytacji

Licytacje ruchomości

Aktualnie - brak licytacji

Komornik Sądowy Ewa Ciepiela

Kancelaria Komornicza nr VI

ul. Żabia 34, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

E-sąd: 3181

Godziny pracy kancelarii: ponidziałek - piątek 8:00 - 15:00

Godziny przyjęć - Poniedziałek od 10:00 do 14:00

telefon: 664-932-897

email: ewa.ciepiela@komornik.pl

Informacja w przedmiocie praw i obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Ewa Ciepiela Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim

Administratorem danych osobowych jest Ewa Ciepiela Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim Kancelaria Komornicza w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Żabia 34 (dalej „Kancelaria”). Inspektorem Ochrony Danych jest Roman Kwieciński adres e-mail: iod.ostrowiec.swietorzyski.001@komornik.pl. Dane kontaktowe dla celów: cofnięcia zgody, sprzeciwu, żądania usunięcia, sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych: e- mail: ewa.ciepiela@komornik.pl, tel. 664-932-897 lub adres: 27- 400 Ostrowiec Św. ul. Żabia 34. Powyższe dane kontaktowe są właściwe do kontaktu we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Kancelarię. Kancelaria otrzymała dane osobowe w ramach wykonywania ustawowych zadań nałożonych na komornika sądowego, a także w związku z realizacją zawartych umów oraz w ramach prowadzonej z Kancelarią korespondencji. Kancelaria pozyskuje dane osobowe od podmiotów trzecich, w szczególności wierzycieli, organów administracji publicznej, urzędów skarbowych, organów rentowych, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, podmiotów prowadzących działalność maklerską, organów spółdzielni mieszkaniowych, zarządu wspólnot mieszkaniowych, innych podmiotów zarządzających mieszkaniami i lokalami użytkowymi, jak również innych instytucji i osób, do których Kancelaria wystąpiła z pisemnym żądaniem o udzielenie informacji niezbędnych do prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym oraz wykonania innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, w szczególności dotyczących stanu majątkowego dłużnika oraz umożliwiających identyfikację składników jego majątku. Kancelaria pozyskuje również dane osobowe ze źródeł publicznych. W przypadku Kontrahentów Kancelaria przetwarza dane osobowe zwykłe. Jeżeli z jakiegoś powodu zostaną przekazane Kancelarii szczególne kategorie danych osobowych i/lub dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych – jeżeli ich przetwarzanie nie będzie bezwzględnie koniecznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa to Kancelaria niezwłocznie usunie te dane osobowe. W ramach wykonywania ustawowych zadań nałożonych na komornika sądowego Kancelaria może przetwarzać wszystkie kategorie danych osobowych: dane osobowe zwykłe, szczególne kategorie danych osobowych oraz dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych. Jeżeli ich przetwarzanie nie będzie bezwzględnie koniecznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa to Kancelaria niezwłocznie usunie te dane osobowe. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od Kancelarii przetwarzania danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych oraz innej sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa. Dane osobowe mogą też być udostępnione w ramach treści wprowadzanych do funkcjonującego w Kancelarii oprogramowania i aplikacji. Dane są otrzymywane również z systemów innych podmiotów i instytucji. Przepisy prawne określają także zasady przetwarzania danych osób, w tym ich wizerunku na potrzeby prowadzonego postępowania i/lub bezpieczeństwa (monitoring). Dane osobowe przetwarzane są jedynie w celu wykonywania ustawowych zadań nałożonych na komorników sądowych przepisami prawa oraz w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Kancelarii, tj. w celu wykonania zawartych umów, względnie na podstawie uzasadnionego interesu Kancelarii. Kancelaria w zależności od sprawy z jaką się zwracasz wymaga, w szczególności podania imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu do korespondencji, w tym adresu do korespondencji wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, PESEL, NIP, informacji o stanie majątkowym. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, Kancelaria może wymagać innych danych niezbędnych np.: na cele związane z prowadzonym postępowaniem, ze względów rachunkowych lub podatkowych, na potrzeby procesu rekrutacji. W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne. Jeżeli jednak nie podasz tych danych lub w jakikolwiek sposób uniemożliwisz nam ich przetwarzanie może to skutkować niezałatwieniem sprawy, z którą zwracasz się do Kancelarii. Jeżeli jesteś Stroną i/lub Uczestnikiem postępowania, jesteś już Kontrahentem Kancelarii lub jeżeli Kancelaria posiada dane osobowe (w tym powierzono nam je na podstawie właściwych umów lub przepisów prawa lub zgody), informujemy, że możesz w każdej chwili zażądać do nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Kancelaria może odmówić wykonania żądania jeżeli przetwarzania danych osobowych wymagają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub ich przetwarzania wymaga uzasadniony interes Kancelarii. Osoba, której dane dotyczą ma prawo skargę w związku z przetwarzaniem przez Kancelarię danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłaś/eś. Jeżeli Kancelaria przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą prawo w każdym czasie ją cofnąć przesyłając w drodze e-mail: ewa.ciepiela@komornik.pl, telefonicznie 664-932-897 lub pisemnie na adres: 27- 400 Ostrowiec Św. ul. Żabia 34. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Kancelaria może udostępniać dane osobowe podmiotom wspierającym Kancelarię w prowadzeniu jej działalności i w świadczeniu usług (dostawcy i podwykonawcy), np.: doradcy, zewnętrzne kancelarie prawne, podmioty zapewniające wsparcie techniczne, banki, operatorzy pocztowi. Kancelaria może też przekazać dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami oraz innym podmiotom jeżeli jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa i/lub konieczne w celu wykonania nałożonych na Kancelarię obowiązków wynikających z przepisów prawa. Kancelaria przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny do wykonania wszelkich praw i obowiązków oraz dochodzenia roszczeń z łączących Kancelarię stosunków prawnych. Dodatkowo, dane osobowe mogą być przechowywane dla celów załatwiania skarg i wniosków innych niż złożonych w toku prowadzonych przez Kancelarię postępowań, prowadzenia korespondencji, zapobiegania nadużyciom i oszustwom i innym czynom zabronionym, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez odpowiedni okres od zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania. Jednocześnie, w celu dokonania rozliczeń Kancelaria będzie przechowywać dane przez okres, w którym Kancelaria zobowiązana jest do zachowania danych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów (np. dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne). Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osób, których dane dotyczą żadnych skutków prawnych w postaci automatycznego zawarcia umowy, obciążenia prawami bądź obowiązkami lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację osoby, której dane dotyczą. Profilowanie danych osobowych przez Kancelarię może polegać na przetwarzaniu danych osobowych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji.